več o nas kaj pravijo gostje

Splošno

Tura je v lasti SSD ADVENTURES d.o.o., Tbilisijska 34, 1000 Ljubljana, Slovenija (pod imenom Sup Slovenia Discovery za namene teh Pravil in pogojev poslovanja). S podpisom Prijavnega obrazca se strinjate s spodnjimi Pravili in pogoji poslovanja med Sup Slovenia Discovery in vami (stranka).

Rezervacije in plačila

Če se želi udeležiti katere koli ture v organizaciji Sup Slovenia Discovery, mora stranka izpolniti in podpisati Prijavni obrazec. Rezervacija je narejena, ko stranka dostavi podpisan obrazec in plača depozit za rezervacijo.

Za rezervacijo mesta na turi je ob rezervaciji potrebno plačati depozit za rezervacijo v višini 250-400 EUR (odvisno od ture) na osebo. Plačilo razlike do polne cene ture je mora biti prejeto 60 dni pred pričetkom ture. Če polna cena ture ni plačana 60 dni pred pričetkom ture, si Sup Slovenia Discovery pridžuje pravico do odpovedi ture.

Popusti se upoštevajo pri 4- ali več- dnevnih turah. Različni popusti se med seboj ne seštevajo. Koristite lahko le en popust na sobo/turo.

Storitve

Sup Slovenia Discovery je odgovoren za zagotovitev storitev, navedenih v opisih tur, v skladu z lokalnimi standardi. V primeru nastopa situacij, ki so posledica višjih sil (vreme, ekstremno visoki vodostaji, dela na cesti, zaprtje hotelov …), si Sup Slovenia Discovery pridržuje pravico, da brez predhodnega obvestila odpove dele ture ali celotno turo ali spremeni njen potek, tudi če pri tem nastanejo dodatni stroški, ki jih pokrije stranka.

Agenti, predstavniki in vodniki Sup Slovenia Discovery so naši zastopniki, ki niso stranka v tej pogodbi in niso odgovorni za kakršne koli napake pri zagotavljanju storitev, ki so predstavljene na spletni strani oz. so del te pogodbe.

Varnost

Stranka mora ves čas trajanja ture upoštevati varnostne napotke in priporočila vodnikov Sup Slovenia Discovery. Če stranka kljub večkratnim opozorilom ne upošteva pravil, si Sup Slovenia Discovery pridržuje pravico do preklica te pogodbe in odtujitve strankine SUP opreme do konca ture brez vračila denarja. Lastniki, operaterji in agentje te ture, vključno s Sup Slovenia Discovery, niso skrbniki strankine varnosti in v nobenem primeru ne odgovarjajo za noben dogodek v povezavi s katero koli aktivnostjo v povezavi s turo, ki lahko rezultira v poškodbi, smrti ali drugi škodi za stranko, njeno imetje, njeno/njegovo družino ali tretjo stranko. Odgovornost Sup Slovenia Discovery je omejena na trikratnik cene ture ne glede na višino odškodninskega zahtevka.

SUP oprema

Sup Slovenia Discovery zagotavlja opremo za stoječe veslanje kot del paketa ture. Foto in video dokumentacija ter opisi desk in vesel za stoječe veslanje ne predstavljajo vedno dejanske opreme, ki je zagotovljena na turi. Morebitne posebne želje in zahteve nam, prosimo, sporočite po e-pošti. Sup Slovenia Discovery si pridržuje pravico, da zamenja SUP opremo, ki jo je potrdila stranka, vendar bo naredil vse v njegovi moči, da o tem obvesti stranko pred zamenjavo. Določene, nepredvidene situacije (kot poškodbe ali kraja) zahtevajo zamenjavo.

Pred začetkom najema SUP opreme v okviru ture stranka plača depozit v vrednosti 400 EUR. Sup Slovenia Discovery depozit zadrži, dokler stranka ne vrne SUP opreme v enakem stanju kot ob prevzemu. Če je vrnjena oprema v sprejemljivem stanju, Sup Slovenia Discovery stranki vrne depozit. Če vrnjena oprema ni v sprejemljivem stanju, lahko Sup Slovenia Discovery zadrži del ali celoten znesek depozita za povračilo škode.

Če želite na turo prinesti svojo SUP opremo, nas o tem obvestite ob prijavi na turo.

Odpovedi

Stranka lahko v roku 14 dni po plačilu rezervacije brez kakršnega koli pojasnila odpove rezervacijo ture in dobi povrnjen znesek plačila ture v celoti.
Zavedamo se, da so odpovedi v nekaterih primerih posledica višjih sil. Če stranka odpove turo, vendar je pripravljena priti na drugo turo ali na drug termin, bomo naredili vse,  kar je v naši moči, da ji to zagotovimo.
Če stranka odpove turo po potrditvi rezervacije, si Sup Slovenia Discovery pridržuje pravico, da zadrži del zneska, da si pokrije nastale stroške.

Število dni do začetka ture Strošek odpovedi na osebo
Več kot 60 dni 250-400 EUR (odvisno od ture)
60-30 dni 50% cene ture
29-15 dni 75% cene ture
Manj kot 15 dni pred začetkom Brez povračila

To pravilo iz nobenega razloga ne dovoljuje nobenih izjem.

Sup Slovenia Discovery si pridržuje pravico do popravkov napak v oglaševanih in potrjenih cenah (pred in po potrditvi, izdani stranki).

V primeru da mora Sup Slovenia Discovery zaradi prenizkega števila udeležencev na turi odpovedati turo, bo stranka obveščena v najkrajšem možnem času. Sup Slovenia Discovery bo kljub temu ponudil možnost, da izvede turo, če se vse prijavljene stranke strinjajo s plačilom dodatnega zneska zaradi premajhnega števila udeležencev. Če se prijavljene stranke ne strinjajo s dodatnim plačilom, bo Sup Slovenia Discovery povrnil njihove depozite za rezervacijo in plačila v celoti, s čimer bo do njih poravnal vse obveznosti. Sup Slovenia Discovery ne nosi odgovornosti za nobene dodatne stroške ali izgube, ki jih utrpi stranka zaradi odpovedi ture zaradi premajhnega števila udeležencev. To vključuje, vendar ni omejeno na, stroške kupljenih letalskih vozovnic, hotelskih rezervacij ali najemov avtomobila. Situacije, ki so posledica sil, ki niso v naši moči, lahko nastopijo, zaradi katerih smo primorani prestaviti ali odpovedati turo, spremeniti itinerar ali najti alternativo glede lokacij supanja, hotelov, mest, vodnikov ali drugih potovalnih aranžmajev. Ne nosimo nobene odgovornosti za kakršno koli nastalo izgubo, škodo, stroške ali neprijetnosti za stranko. Sup Slovenia Discovery ni dolžan povrniti stroškov po začetku ture, ne glede na razlog strankine nezmožnosti za nadaljevanje ture.

Odstop organizatorja potovanja od pogodbe o paketnem potovanju

Organizator potovanja lahko odstopi od pogodbe o paketnem potovanju in potrošniku vrne vsa plačila, ne da bi moral potrošniku povrniti škodo, le če:

 1. organizator potovanja zaradi neizogibnih ali izrednih okoliščin ne more izpolniti pogodbe o paketnem potovanju in o odstopu od pogodbe obvesti potrošnika pred začetkom turističnega paketa brez nepotrebnega odlašanja ali če
 2. se ni zbralo najmanjše število oseb, navedenih v pogodbi o paketnem potovanju, in organizator potovanja obvesti potrošnika o odstopu od pogodbe v pogodbeno dogovorjenem roku, vendar najpozneje:
 • 20 dni pred začetkom turističnega paketa pri potovanjih, daljših od šest dni;
 • sedem dni pred začetkom turističnega paketa pri potovanjih, ki trajajo od dva do šest dni;
 • 48 ur pred začetkom turističnega paketa pri potovanjih, krajših od dveh dni.

 

Z izjemo cene, organizator potovanja pred začetkom turističnega paketa ne sme enostransko spremeniti pogodbenih pogojev, razen če:

 • si je to pravico pridržal s pogodbo;
 • je sprememba zanemarljiva; in
 • organizator potovanja obvesti potrošnika na jasen, razumljiv in viden način na trajnem nosilcu podatkov.

 

Če organizator potovanja ugotovi, da je pred začetkom turističnega paketa prisiljen bistveno spremeniti katero od glavnih značilnosti potovalnih storitev, da ne more zagotoviti posebnih zahtev potrošnika, ali predlaga povišanje cene za več kot osem odstotkov, lahko potrošnik v roku 14 dni privoli v predlagano spremembo ali odstopi od pogodbe o paketnem potovanju, ne da bi moral plačati odstopnino. Če potrošnik v postavljenem roku ne odgovori, se šteje, da odstopa od pogodbe.

Če potrošnik v primerih iz prejšnjega odstavka odstopi od pogodbe o paketnem potovanju lahko sprejme nadomestni turistični paket, ki je po možnosti enakovredne ali višje kakovosti, če ga organizator potovanja ponuja. Če potrošnik odstopi od pogodbe o paketnem potovanju in ne sprejme nadomestnega turističnega paketa, mu organizator potovanja brez nepotrebnega odlašanja, vendar najpozneje v 14 dneh po odstopu od pogodbe, vrne vsa plačila. Pri tem se smiselno uporabljajo določbe enajstega in dvanajstega odstavka 57.e člena in b57.f člena ZVPot.

Organizator potovanja brez nepotrebnega odlašanja na jasen, razumljiv in viden način na trajnem nosilcu podatkov obvesti potrošnika o:

 • predlaganih spremembah in, kadar je ustrezno, o njihovem vplivu na ceno turističnega paketa;
 • razumnem roku, v katerem lahko potrošnik obvesti organizatorja potovanja o odločitvi; in o posledicah, če na predlagano spremembo ne odgovori v tem roku; in
 • ponujenem nadomestnem turističnem paketu in njegovi ceni, kadar je to primerno.

 

Če potrošnik privoli v predlagano spremembo ali sprejme nadomestni turistični paket, je upravičen do ustreznega znižanja cene, če je posledica sprememb slabša kakovost ali nižji stroški turističnega paketa.

Zavarovanje za primer insolventnosti

Naše zavarovanje za primer insolventnosti pokriva naslednje scenarije:
a) da stranki povrne že vplačani depozit, v primeru, da se tura ni ali ne bo izvedla;
b) da stranki povrne razliko med vplačanim depozitom in ceno izvedenega dela ture, v primeru, da se je izvedel le en del ture.

Reševanje reklamacij

Organizator potovanja odgovarja za izpolnitev pogodbe o paketnem potovanju, ne glede na to, ali vključene potovalne storitve izvaja sam ali jih izvaja drugo podjetje.

Potrošnik brez nepotrebnega odlašanja, pri čemer se upoštevajo vse okoliščine primera, obvesti organizatorja potovanja o vseh neskladnostih, ki jih ugotovi med izvedbo potovalnih storitev, vključenih v pogodbo o paketnem potovanju.

Če posamezna potovalna storitev ni izvedena v skladu s pogodbo o paketnem potovanju, organizator potovanja odpravi neskladnosti, razen če:

 • to ni mogoče ali
 • bi to povzročilo nesorazmerne stroške, pri čemer se upošteva obseg neskladnosti in vrednost potovalnih storitev, pri katerih so se pojavile neskladnosti s pogodbo.

 

Če organizator potovanja v razumnem roku, ki ga določi potrošnik, ne odpravi neskladnosti, lahko potrošnik, razen v primerih iz prejšnjega odstavka, sam odpravi neskladnosti in zahteva povračilo nastalih stroškov. Potrošniku ni treba določiti razumnega roka za odpravo neskladnosti, če je neskladnost takšne narave, da jo je treba odpraviti takoj ali če organizator potovanja neskladnosti noče odpraviti.

Če pomanjkljivosti niso bile odpravljene na kraju samem, lahko potrošnik zaradi nepopolno ali nekakovostno opravljenih storitev uveljavlja sorazmerno znižanje cene po končanem potovanju. Če sta obseg ali kakovost opravljenih storitev bistveno odstopala od obsega ali kakovosti storitev, ki sta bila določena v potrdilu ali pogodbi o potovanju, je potrošnik upravičen do vračila vsega vplačanega zneska. V obeh primerih se mora potrošnik organizatorju potovanja oziroma prodajalcu pritožiti pisno v dveh mesecih po končanem potovanju. Zahteva za znižanje cene ali vračilo vplačanega zneska ne vpliva na potrošnikovo pravico, da zahteva povrnitev škode.

Organizator oziroma prodajalec ali lokalni predstavnik organizatorja oziroma prodajalca, če obstaja, mora potrošniku, ki se med potovanjem znajde v težavah zaradi nepredvidljivih napak, ki niso povezane z zagotavljanjem pogodbenih storitev in jih je povzročila tretja oseba ali ki so posledica višje sile ali dogodka, ki ga kljub skrbnemu ravnanju ni bilo mogoče preprečiti, ponuditi takojšnjo pomoč.

Višina denarne odškodnine za povzročeno škodo zaradi neskladnosti s pogodbo je omejena s pogodbo o paketnem potovanju na trikratnik zneska celotne cene turističnega paketa, razen za povrnitev škode za telesne poškodbe in za škodo povzročeno namenoma ali iz malomarnosti. Potrošnik lahko zahteva znižanje cene ali povrnitev škode zaradi neskladnosti s pogodbo o paketnem potovanju v dveh letih od nastanka neskladnosti.

 

Pritožbeni postopek

NAVODILA O POSTOPKU PODAJANJA PRITOŽB

V primeru nepopolno ali nekakovostno opravljenih storitev iz pogodbenega dogovora, lahko potrošnik zaprosi za sorazmerno znižanje cene tako, da vloži pritožbo v pisni obliki. Pritožbo lahko pošlje po pošti na naslov SSD Adventures d.o.o., Tbilisijska 34, SI-1000 Ljubljana ali po elektronski pošti na [email protected]. Odgovor na prejeto pritožbo bo agencija podala v roku 8 dni od dneva prejema pritožbe.

POSTOPEK V ZVEZI S PRITOŽBO

Takoj po zaznani nepravilnosti na samem kraju izvajanje storitve, potrošnik reklamira neustrezno storitev pri predstavniku organizatorja in / ali pri izvajalcu storitve. Če potrošnik ne vloži pritožbe na zgoraj naveden način in storitev koristi, se odpove pravici do odškodnine. Potrošnik je dolžen sodelovati z vodnikom, spremljevalcem ali predstavnikom organizatorja v dobri veri, da bi se odpravil vzrok za pritožbo. Če potrošnik ne sprejme ponujene rešitve za odpravo težave, ki je bila vzrok pritožbe, in v kolikor je rešitev v skladu s plačano storitvijo, organizator ni dolžen upoštevati kasnejše reklamacije potnika in ne bo odgovoril nanjo.

V kolikor vzrok pritožbe ni bil odpravljen oziroma, če potrošnik s ponujeno rešitvijo ni bil zadovoljen, s predstavnikom organizatorja in / ali izvajalcem storitve sestavi pisno potrdilo, katero podpišejo vse prisotne stranke in zase zadržijo po en primer potrdila. V kolikor predstavnik organizatorja in / ali izvajalec storitve odkloni sestaviti in podpisati takšno potrdilo, lahko potrošnik sam sestavi ustrezno izjavo, katero morajo podpisati verodostojne priče, katere so tudi kasneje dostopne organizatorju in / ali izvajalcu storitve.

Po vrnitvi s potovanja mora potrošnik najkasneje v roku dveh mesecev pisno ugovarjati na naslov organizatorja. Pritožbi se priloži pisna potrditev reklamacije s strani predstavnika organizatorja in / ali izvajalca storitve in morebitni računi za dodatne stroške. Potrošnik je dolžan navesti in obrazložiti domnevne nepravilnosti ter predložiti ustrezne dokaze. Organizator bo obravnaval samo v celoti dokumentirane pritožbe, katere prejme v navedenem roku dveh mesecev, in bo nanje podal pisni odgovor v roku 8 dni od prejete pritožbe.

Potrošnikom je pri reševanju spora s turistično agencijo lahko v pomoč tudi spletna platforma, vendar samo v primeru narejene rezervacije preko spleta. Spletno platformo najdete na naslovu:
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SL

 

Razno

Če stranka ne spoštuje lokalnih zakonov, si Sup Slovenia Discovery pridržuje pravico, da razveljavi to pogodbo in odtuji strankino SUP opremo. Stranke se zavezujejo, da s svojimi dejani ne bodo povzročale škode naravnemu okolju in tretjim strankam na turi. Če stranka ignorira pravila ali ogroža druge stranke na turi, si Sup Slovenia Discovery pridržuje pravico da razveljavi to pogodbo in odtuji strankino SUP opremo. Če stranka ignorira pravila (se ne drži urnika ture, ne spoštuje drugih udeležencev na turi, vodnikov, hotelskega in gostinskega osebja itd.), si Sup Slovenia Discovery pridržuje pravico, da razveljavi to pogodbo brez povračila denarja. Stranka je odgovorna za upoštevanje pravil glede viz in potnih listov in prevzema vso odgovornost za posledice nastale z neupotevanjem le teh.
Stranka mora biti dober plavalec in obvladati osnovno tehniko stoječega veslanja na deski (veslanje naravnost, obračanje in ustavljanje deske na mirni in premikajoči se vodi (valovi do višine 50 cm). Otroci morajo biti v spremstvu staršev.
Otroci in partnerji, ki ne supajo: Otrok, ki ni vešč samostojenga veslanja na deski, mora biti v spremstvu starša, ki ga bo spremljal na kpopnem, med tem, ko bodo ostali udeleženci na vodi. Povprečni čas veslanja na dan je 2 do 3 ure. Tudi odrasli partnerji, ki ne supajo so dobrodošli.

Stranke se v celoti zavedajo nevarnosti in tveganj, povezanih z aktivnostmi v naravi, kot stoječe veslanje, plavanje, pohodništvo, gorsko kolesarjenje ali katere koli druge aktivnosti, potencialno predlagane kot nadomestilo za predvidene aktivnosti, ter v celoti prevzemajo odgovornost.
Cene, navedene s strani Sup Slovenia Discovery, njenih agentov in publikacij veljajo v času tiskanja. V redkih primerih, zaradi situacij izven našega nadroza, si Sup Slovenia Discovery pridržuje pravico do spremembe cene tur kadar koli po 60 dneh pred začetkom ture. Sup Slovenia Discovery si kadar koli pridržuje pravico do popravkov tiskarskih napak ali napak v kalkulacijah.

Sup Slovenia Discovery priporoča, da si stranke pred prihodom uredijo ustrezno potovalno, zdravstveno in nezgodno zavarovanje.

Sup Slovenia Discovery načrtuje ture v času, ko je vreme naklonjeno stoječemu veslanju. Ker se vreme spreminja, Sup Slovenia Discovery ne prevzema odgovornosti za neprijetne vremenske razmere in ne vrača denarja v primeru takšnih vremenskih pogojev.

Fotografije in videi ustvarjeni s strani Sup Slovenia Discovery so last Sup Slovenia Discovery. Avtorske pravice so last Sup Slovenia Discovery. Sup Slovenia Discovery lahko ta material brez nadomestila strankam uporabi v oglaševalske in marketinške namene, vključno z materialom, na katerem se stranke lahko prepoznajo. Stranke, ki posredujejo svoje fotografije na socialna omrežja Sup Slovenia Discovery, dovolijo, da se ta material uporablja za oglaševalske in marketinške namene Sup Slovenia Discovery.

Sup Slovenia Discovery ne prevzema nobene odgovornosti za izgubo, poškodbe ali zamudo pri dostavi prtljage strankam. Vsakodnevna transport prtljage stranke s strani Sup Slovenia Discovery se izvaja na riziko stranke. Zavarovanje prtljage je priporočeno.

Obvestite nas v primeru kakršnih koli prehranskih posebnosti.